Bakgrund och målsättning

iStock_000012368397_web

Marint skräp – ett problem som växer

Bohuskusten är extra utsatt för skräp från havet och kommunerna saknar resurser att hålla kusten ren. Nu efterlyser man nationella insatser för att komma åt problemet.

Marint skräp har på bara några decennier blivit ett stort problem både ute till havs och längs våra kuster. Bohuskusten får ta emot flera hundra ton skräp årligen men sedan
1 januari 2008 finns inget statligt stöd till städinsatser. Kustkommunerna städar upp skräp från boende och turister på badstränderna, men de har inte resurser att bekosta upprensningen av de stora mängder skräp som kommer från havet.

Nedskräpningen av våra kuster är ett nationellt problem som vi måste lösa tillsammans. Lagstiftningen, som är förlegad, måste ses över.
Ett samarbete över landgränserna måste komma till stånd för att minska skräpmängden ute till havs.

 

Målsättningen är klar: En renare kust!

Elva kommuner från Strömstad i norr till Göteborg i söder har gått samman för minska mängden marint skräp utefter Bohuskusten. Målsättningen är klar: En renare kust!

Projektet Ren kust i Bohuslän är ett samarbete mellan Bohusläns tio kustkommuner, samt Göteborg. En viktig uppgift är att ta fram ett gemensamt digitalt kartverktyg som ska kunna användas när man planerar själva städinsatsen. En annan är att verka för att regelsystemet ändras så att kustkommunerna inte själva måste bära alla kostnader för att hålla rent. Eftersom marint skräp nu finns med i Havsmiljödirektivet (EU:s gemensamma regelverk) så är förhoppningen att den åtgärdsplan som tas fram ska tydliggöra det nationella ansvaret. Projektet finansieras av kustkommunerna tillsammans med Västra Götalandsregionen och Havs- och Vattenmyndigheten.

Bild-_Malsattning